Zmiany w zasadach kontrybucji
We względu na uruchomienie aplikacji mobilnej i wprowadzenie zawijania wierszy wprowadzamy kilka zmian w zasadach kontrybucji. Szczegóły tutaj.

Ona by tak chciała Ronnie Ferrari

Korektę nadesłał
Duncan Idaho
Duncan Idaho
1 miesiąc temu
Komentarz: a d G a - i tak do konca
Instrument: Ukulele
Trudność: Średni
Strojenie: klasyczne (E A D G H e)
a jestem na dworze sam F deszcz pada mi na głowę d gibona w łapie mam, G a zgasić go nie mogę a odchodzę w ciemny las F oświetlam fonem drogę d G i wiedzę jedna z dam, przy której tracę mowę a i wracam /2x F i wracam se na chatę d zaparzę se herbatę G nie kur* żadne latte a i puka /2x F i puka ktoś do drzwi G a i widzę panią co skradła serce mi a F ona by tak chciała być tu ze mną G a kręcić blanty po czym liczyć bankroll a F ona by tak chciała tańczyć ze mną G a późną nocą, kiedy gwiazdy wzejdą a F ona by tak chciała być tu ze mną G a kręcić blanty po czym liczyć bankroll a F ona by tak chciała tańczyć ze mną G a późną nocą, kiedy gwiazdy wzejdą a F siada na kanapie i patrzy prosto w oczy d ja patrzę jej na dupę G bo po coś przyszła w nocy a widzi tam coś we mnie F może ten napis z boku d że napierd* we dnie G choć wolimy po zmroku a płyniemy jak rakieta F posypana mocna feta d wiatr ciągle wieje w żagle G a na horyzoncie Kreta a kapitan tego statku F co prowadzi sie jak beta d G podbija nowe lądy i podaje baty w przekaz a F pod pokładem mamy składy gazowanego nektaru d G którym ludzie za Uralem leczyli siebie z udarów a F 99% tyle ile mam problemów d każdy znika po butelce wtedy G nikt nie trzyma steru a F ona by tak chciała być tu ze mną G a kręcić blanty po czym liczyć bankroll a F ona by tak chciała tańczyć ze mną G a późną nocą, kiedy gwiazdy wzejdą a F ona by tak chciała być tu ze mną G a kręcić blanty po czym liczyć bankroll a F ona by tak chciała tańczyć ze mną G a późną nocą, kiedy gwiazdy wzejdą a nap* w gdańsku F nap* w wawce d nap* w łodzi G nap* zawsze a napierd* w białym F napierd* w Wrocku d napierd* w Stanach G napierd* w Płocku a nap* w gdańsku F nap* w wawce d nap* w łodzi G nap* zawsze a napierd* w białym F napierd* w Wrocku d napierd* w Stanach G napierd* w Płocku a F ona by tak chciała być tu ze mną G a kręcić blanty po czym liczyć bankroll a F ona by tak chciała tańczyć ze mną G a późną nocą, kiedy gwiazdy wzejdą a F ona by tak chciała być tu ze mną G a kręcić blanty po czym liczyć bankroll a F ona by tak chciała tańczyć ze mną G a późną nocą, kiedy gwiazdy wzejdą
a jestem na dworze sam d deszcz pada mi na głowę G gibona w łapie mam, a a zgasić go nie mogę odchodzę w ciemny las oświetlam fonem drogę i wiedzę jedna z dam, przy której tracę mowę a i wracam /2x d i wracam se na chatę G zaparzę se herbatę a nie kur* żadne latte a i puka /2x d i puka ktoś do drzwi G a i widzę panią co skradła serce mi a F ona by tak chciała być tu ze mną G a kręcić blanty po czym liczyć bankroll a F ona by tak chciała tańczyć ze mną G a późną nocą, kiedy gwiazdy wzejdą a F ona by tak chciała być tu ze mną G a kręcić blanty po czym liczyć bankroll a F ona by tak chciała tańczyć ze mną G a późną nocą, kiedy gwiazdy wzejdą a F siada na kanapie i patrzy prosto w oczy d ja patrzę jej na dupę G bo po coś przyszła w nocy a widzi tam coś we mnie F może ten napis z boku d że napierd* we dnie G choć wolimy po zmroku a płyniemy jak rakieta F posypana mocna feta d wiatr ciągle wieje w żagle G a na horyzoncie Kreta a kapitan tego statku F co prowadzi sie jak beta d G podbija nowe lądy i podaje baty w przekaz a F pod pokładem mamy składy gazowanego nektaru d G którym ludzie za Uralem leczyli siebie z udarów a F 99% tyle ile mam problemów d każdy znika po butelce wtedy G nikt nie trzyma steru a F ona by tak chciała być tu ze mną G a kręcić blanty po czym liczyć bankroll a F ona by tak chciała tańczyć ze mną G a późną nocą, kiedy gwiazdy wzejdą a F ona by tak chciała być tu ze mną G a kręcić blanty po czym liczyć bankroll a F ona by tak chciała tańczyć ze mną G a późną nocą, kiedy gwiazdy wzejdą a nap* w gdańsku F nap* w wawce d nap* w łodzi G nap* zawsze a napierd* w białym F napierd* w Wrocku d napierd* w Stanach G napierd* w Płocku a nap* w gdańsku F nap* w wawce d nap* w łodzi G nap* zawsze a napierd* w białym F napierd* w Wrocku d napierd* w Stanach G napierd* w Płocku a F ona by tak chciała być tu ze mną G a kręcić blanty po czym liczyć bankroll a F ona by tak chciała tańczyć ze mną G a późną nocą, kiedy gwiazdy wzejdą a F ona by tak chciała być tu ze mną G a kręcić blanty po czym liczyć bankroll a F ona by tak chciała tańczyć ze mną G a późną nocą, kiedy gwiazdy wzejdą


           
ajestem na dworze sam
ddeszcz pada mi na głowę
Ggibona w łapie mam,
aa zgasić go nie mogę

odchodzę w ciemny las

oświetlam fonem drogę

i wiedzę jedna z dam, przy której tracę mowę

ai wracam /2x
di wracam se na chatę
Gzaparzę se herbatę
anie kur* żadne latte
ai puka /2x
di puka ktoś do drzwi
Gi widzę panią cao skradła serce mi

ona by tak achciała być tu zFe mną
kręcić bGlanty po czym liczyća bankroll
ona by tak achciała tańczyć Fze mną
późną nGocą, kiedy gwiazdy awzejdą
ona by tak achciała być tu Fze mną
kręcić bGlanty po czym liczyać bankroll
ona by taka chciała tańczyć Fze mną
późną nGocą, kiedy gwiazdya wzejdą

asiada na kanapie i pFatrzy prosto w oczy
dja patrzę jej na dupę
boG po coś przyszła w nocy
awidzi tam coś we mnie
Fmoże ten napis z boku
dże napierd* we dnie
Gchoć wolimy po zmroku

apłyniemy jak rakieta
posFypana mocna feta
wiatr dciągle wieje w żagle
a na Ghoryzoncie Kreta
kaapitan tego statku
co Fprowadzi sie jak beta
pdodbija nowe lądy i pGodaje baty w przekaz
apod pokładem mamy składy gaFzowanego nektaru
którymd ludzie za Uralem leczyGli siebie z udarów
a99% tyle iFle mam problemów
dkażdy znika po butelce wtedy
Gnikt nie trzyma steru

ona by tak achciała być tu zFe mną
kręcić bGlanty po czym liczyća bankroll
ona by tak achciała tańczyć Fze mną
późną nGocą, kiedy gwiazdy awzejdą
ona by tak achciała być tu Fze mną
kręcić bGlanty po czym liczyać bankroll
ona by taka chciała tańczyć Fze mną
późną nGocą, kiedy gwiazdya wzejdą

anap* w gdańsku
Fnap* w wawce
dnap* w łodzi
Gnap* zawsze
anapierd* w białym
Fnapierd* w Wrocku
dnapierd* w Stanach
Gnapierd* w Płocku
anap* w gdańsku
Fnap* w wawce
dnap* w łodzi
Gnap* zawsze
anapierd* w białym
Fnapierd* w Wrocku
dnapierd* w Stanach
Gnapierd* w Płocku

ona by tak achciała być tu zFe mną
kręcić bGlanty po czym liczyća bankroll
ona by tak achciała tańczyć Fze mną
późną nGocą, kiedy gwiazdy awzejdą
ona by tak achciała być tu Fze mną
kręcić bGlanty po czym liczyać bankroll
ona by taka chciała tańczyć Fze mną
późną nGocą, kiedy gwiazdya wzejdą


ajestem na dworze sam
Fdeszcz pada mi na głowę
dgibona w łapie mam,
Ga zgasić go nie mogę
aodchodzę w ciemny las
Foświetlam fonem drogę
di wiedzę jedna z dam, Gprzy której tracę mowę

ai wracam /2x
Fi wracam se na chatę
dzaparzę se herbatę
Gnie kur* żadne latte
ai puka /2x
Fi puka ktoś do drzwi
Gi widzę panią cao skradła serce mi

ona by tak achciała być tu zFe mną
kręcić bGlanty po czym liczyća bankroll
ona by tak achciała tańczyć Fze mną
późną nGocą, kiedy gwiazdy awzejdą
ona by tak achciała być tu Fze mną
kręcić bGlanty po czym liczyać bankroll
ona by taka chciała tańczyć Fze mną
późną nGocą, kiedy gwiazdya wzejdą

asiada na kanapie i pFatrzy prosto w oczy
dja patrzę jej na dupę
boG po coś przyszła w nocy
awidzi tam coś we mnie
Fmoże ten napis z boku
dże napierd* we dnie
Gchoć wolimy po zmroku

apłyniemy jak rakieta
posFypana mocna feta
wiatr dciągle wieje w żagle
a na Ghoryzoncie Kreta
kaapitan tego statku
co Fprowadzi sie jak beta
pdodbija nowe lądy i pGodaje baty w przekaz
apod pokładem mamy składy gaFzowanego nektaru
którymd ludzie za Uralem leczyGli siebie z udarów
a99% tyle iFle mam problemów
dkażdy znika po butelce wtedy
Gnikt nie trzyma steru

ona by tak achciała być tu zFe mną
kręcić bGlanty po czym liczyća bankroll
ona by tak achciała tańczyć Fze mną
późną nGocą, kiedy gwiazdy awzejdą
ona by tak achciała być tu Fze mną
kręcić bGlanty po czym liczyać bankroll
ona by taka chciała tańczyć Fze mną
późną nGocą, kiedy gwiazdya wzejdą

anap* w gdańsku
Fnap* w wawce
dnap* w łodzi
Gnap* zawsze
anapierd* w białym
Fnapierd* w Wrocku
dnapierd* w Stanach
Gnapierd* w Płocku
anap* w gdańsku
Fnap* w wawce
dnap* w łodzi
Gnap* zawsze
anapierd* w białym
Fnapierd* w Wrocku
dnapierd* w Stanach
Gnapierd* w Płocku

ona by tak achciała być tu zFe mną
kręcić bGlanty po czym liczyća bankroll
ona by tak achciała tańczyć Fze mną
późną nGocą, kiedy gwiazdy awzejdą
ona by tak achciała być tu Fze mną
kręcić bGlanty po czym liczyać bankroll
ona by taka chciała tańczyć Fze mną
późną nGocą, kiedy gwiazdya wzejdą


Korekty +3 -0

Status: Zatwierdzona
Wartość: 2 punkty karmy

Głosy i komentarze

 • Marlena Jopich
  Marlena Jopich

  głosował za zatwierdzeniem 5 punktami 1 miesiąc temu

 • Piotr Kwiatkowski
  Piotr Kwiatkowski

  głosował za zatwierdzeniem 70 punktami 1 miesiąc temu

 • Remy
  Remy

  głosował za zatwierdzeniem 40 punktami 1 miesiąc temu

anonim

Historia Zmian

Bartek
Nowe opracowania 2 lata temu
Paweł Sochan
Poprawiłem akordy na zgodne z oryginałem oprócz miejsc gdzie bit jest po prostu jednolity :)
Korekty 2 lata temu
Tomasz Masternak
Korekty 2 lata temu
Bartek
Korekty 2 lata temu
Tomasz Jarzombek
Korekty 1 rok temu
Anita Kapanowska
Korekty 1 rok temu
Duncan Idaho
a d G a - i tak do konca
Korekty 1 miesiąc temu