Konkurs na nową zwrotkę Morskich Opowieści

Zwycięzcy konkursu:

Ukulele

 • 14. Emilka

Kapodastry

 • 5. Magda
 • 11. Weronika
 • 4. Michał
 • 9. Wojtek
 • 15. Aleksandra

Wszystkim zwycięzcom bardzo serdecznie gratulujemy!

Na początku lipca uruchomiliśmy nowy kanał YouTube dla gitarzystów i amatorów ukulele. Z okazji otwarcia kanału zorganizowaliśmy dla was konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Szczegóły w najnowszym odcinku.

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Lune Systems B.V., wydawca serwisu internetowego Wywrota.pl, z siedzibą w Amsterdamie, Hullenbergweg 280 wpisany do rejestru izby handlowej pod numerem KvK 64810984, we współpracy z salonem muzycznym Rock&Roll, ul. Polna 30, Warszawa.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby małoletnie (tj. osoby które ukończyły lat 13), jeżeli posiadają zgodę swojego przedstawiciela prawnego na udział w konkursie i ewentualne wydanie w nim nagród.
 3. Fundatorem nagród w Konkursie są Organizatorzy.
 4. Aby wziąć udział w konkursie należy napisać własną zwrotkę "Morskich Opowieści", nagrać ją w postaci filmu w formacie MP4 w układzie horyzontalnym, oraz przesłać do 31 sierpnia 2020 na adres redakcji śpiewnika:
 5. Wśród uczestników konkursu zostaną rozlosowane następujące nagrody:
  • Ukulele koncertowe Arrow MH10
  • Kapodaser
 6. Losowanie nagród odbędzie się podczas transmisji na żywo w mediach społecznościowych. Dokładny termin i adres transmisji zostanie podany na stronie internetowej konkursu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału puli nagród lub przedłużenia terminu zakończenia konkursu.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do ocenzurowania fragmentów utworu oraz do wykluczenia z konkursu nagrań o niskiej wartości artystycznej.
 9. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wygranej najpóźniej 7 dni po zakończeniu konkursu. Dodatkowo, na podane przez Zwycięzców adresy mailowe zostaną wysłane wiadomości z instrukcją odbioru nagrody.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika.
 11. Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do Konkursu wyraża zgodę na zamieszczenie na stronie spiewnik.wywrota.pl jego imienia, nazwiska lub pseudonimu, oraz miejscowości zamieszkania.
 12. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełnia warunków określonych w Regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.
 13. Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji Konkursu: spiewnik@wywrota.pl
 14. Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.
 15. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres email spiewnik@wywrota.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości musi zostać zawarty Imię i Nazwisko Uczestnika oraz adres email i używany w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody.
 16. Dane Osobowe Uczestników Konkursu tj. imię, nazwisko, adres mailowy są zbierane i będą przetwarzane jedynie w celu realizacji Konkursu oraz jego promocji.
 17. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 18. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom Konkursu przysługują następujące prawa:
  1) prawo dostępu do danych osobowych,
  2) prawo do sprostowania danych osobowych,
  3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 19. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji może prowadzić do wykluczenia Uczestnika z Konkursu przez Organizatora. Akceptacja Regulaminu Konkursu jest jednoznaczna z udzieleniem zgody przez Uczestnika Konkursu na przetwarzanie swoich danych w celach związanych z konkursem.
 20. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowanie.
Wywrota.pl Rock & Roll

Grafika konkursu zaprojektowane przez Freepik