Wakacyjny Konkurs Śpiewnikowy

Wakacyjny Konkurs Śpiewnikowy

Przesyłaj teksty i zgarniaj nagrody. Pula nagród ponad 10.000 złotych!

Drodzy użytkownicy!

Na początku czerwca uruchomiliśmy nowy Śpiewnik Wywroty wzbogacony o nowoczesny system Wiki. Z tej okazji chcielibyśmy zaprosić was do udziału w wielkim konkursie z mega nagrodami!

Jak zdobyć nagrody?

Za zaangażowanie w tworzenie Śpiewnika Wywroty możecie otrzymać "punkty karmy". Punkty przyznawane są za przesłanie opracowań utworów np. na gitarę lub ukulele, za korektę istniejących publikacji lub za oddanie głosów na nadesłane przez innych teksty i opracowania. Ze szczegółami możesz się zapoznać na stronie ze wskazówkami kontrybucji.

Osoby, które w okresie trwania konkursu zdobędą największą ilość punktów karmy otrzymają bony na zakupy w sklepie internetowym SklepMuzyczny.pl.

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Lune Systems B.V., wydawca serwisu internetowego Wywrota.pl, z siedzibą w Amsterdamie, Hullenbergweg 280 wpisany do rejestru izby handlowej pod numerem KvK 64810984, we współpracy z MusicStore Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000145973.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby małoletnie (tj. osoby które ukończyły lat 13), jeżeli posiadają zgodę swojego przedstawiciela prawnego na udział w konkursie i ewentualne wydanie w nim nagród.
 3. Fundatorem nagród w Konkursie są Organizatorzy.
 4. Za zaangażowanie w tworzenie Śpiewnika Wywroty użytkownicy otrzymują punkty zwane “punktami karmy”. Osoby, które w wyznaczonym terminie zdobędą największą ilość punktów karmy otrzymają bony na zakupy w skiepie internetowym SklepMuzyczny.pl:
  • 1 miejsce - bon o wartości 2000 zł
  • 2 miejsce - bon o wartości 1000 zł
  • 3 miejsce - bon o wartości 1000 zł
  • 4 miejsce - bon o wartości 1000 zł
  • 5-15 miejsce - bon o wartości 500 zł
 5. Osoby, które w rankingu znajdą się na kolejnych miejscach również otrzymują nagrody:
  • Każdy, kto zdobędzie minimum 20 punktów karmy otrzyma kupon rabatowy o wartości 20 zł, na zakupy powyżej 200 zł.
  • Każdy, kto zdobędzie minimum 50 punktów karmy otrzyma kupon rabatowy o wartości 50 zł, na zakupy powyżej 500 zł.
 6. Organizator konkursu opublikuje aktualizowany na bieżąco ranking potencjalnych zwycięzców konkursu. Ranking ten będzie finalny w momencie zakończenia konkursu.
 7. W rankingu uwzględniane będą punkty karmy zdobyte w okresie od uruchomienia nowej wersji Śpiewnika Wywroty (1 czerwca 2019) do momentu zakończenia konkursu - 30 września 2019 godz 23:59.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału puli nagród lub przedłużenia terminu zakończenia konkursu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu użytkowników, którzy stosują metody mające na celu nieuczciwe zdobywanie punktów karmy.
 10. Zwycięzca/y konkursu zostaną poinformowani o wygranej najpóźniej 7 dni po zakończeniu konkursu. Dodatkowo, na podane przez Zwycięzców adresy mailowe zostaną wysłane wiadomości z instrukcją odbioru nagrody.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika.
 12. Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do Konkursu wyraża zgodę na zamieszczenie na stronie spiewnik.wywrota.pl jego imienia, nazwiska lub pseudonimu, oraz miejscowości zamieszkania.
 13. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełnia warunków określonych w Regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.
 14. Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji Konkursu: konkurs@wywrota.pl
 15. Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.
 16. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres email konkurs@wywrota.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości musi zostać zawarty Imię i Nazwisko Uczestnika oraz adres email i używany w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody.
 17. Dane Osobowe Uczestników Konkursu tj. imię, nazwisko, adres mailowy są zbierane i będą przetwarzane jedynie w celu realizacji Konkursu oraz jego promocji.
 18. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 19. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom Konkursu przysługują następujące prawa:
  1) prawo dostępu do danych osobowych,
  2) prawo do sprostowania danych osobowych,
  3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 20. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji może prowadzić do wykluczenia Uczestnika z Konkursu przez Organizatora. Akceptacja Regulaminu Konkursu jest jednoznaczna z udzieleniem zgody przez Uczestnika Konkursu na przetwarzanie swoich danych w celach związanych z konkursem.
 21. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowanie.
Sklep Muzyczny Sklep Muzyczny

Logo konkursu zaprojektowane przez macrovector / Freepik