Народний гімн (Фольксгімн) Hymn Austro-Węgier

Tekst piosenki

  • Tekst piosenki Redakcja
Боже, буди покровитель
Цїcарю, Єго краям!
Кріпкий вiрою правитель,
Мудро най проводить нам!
Прадїдну Єго корону
Боронїм від ворога,
Тїсно із Габсбурґів троном
Сплелась Австриї судьба!


-------------------------------------------

Boże, budy pokrowytel
Cisariu, Jeho krajam!
Kripkyj wiroju prawytel,
Mudro naj prowodyť nam!
Pradidnu Jeho koronu
Boronim wid woroha,
Tisno iz Habsburgiw tronom
Splelaś Awstryji suďba!
Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Redakcja
Redakcja
anonim