0
0

Augustowskie noce Maria Koterbska

CAugustF0owskie nd7oceG7, nad brzegami drzemiCące,
Noce F0parnd7e, gorG7ące, osłonięte przez mgłCę.
CAugusF0towskie nd7oce,G7 zatopione w jeziCorach,
C7 Niepoznane do wczForaj -d odnalG7azły dziś mniCe…

Ty przechgowasz tA7ę muszdelkęf znalezf6ioną nad WigrCami,
a7 Długo szumieć będzie jH7eszcze, ożywiana wspomnienieamG7i…
Ka7olorF0owy  siderpień,G7 naszym żaglem opiCętya7,,
PozostC7anie w pamiFęcid przez dłG7ugie dnCi…

Cis A0 dis7 Gis7 Cis

Cis A0 dis7 Gis7 Cis

Cis A0 dis7 Gis7 Cis

Cis7 Fis dis Gis7 Cis

Ty przecgishowasz tB7ę musdis7zelkęfis znalezfis6ioną nad WigCisrami,
b7 Długo szumieć będzie jC7eszcze, ożywiana wspomnienfiaGis7mi… 

CisKolorA0owy sdis7ierpieńGis7, naszym żaglem opCisięty,b7  
Pozostanie w pamFisięcidis7 przez dGis7ługie dnCisi… Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Jan Chryczyk
Jan Chryczyk
anonim