0
0

Nie mam jasności w temacie Marioli Wojciech Młynarski

Tekst piosenki i chwyty na gitarę

  • Chwyty na gitarę Zaawansowany
    3 ulubione
B C C7 F ...

Młody człFowiek w SochaczeCwie - typ lirdyczny –
Rzekł mi kiBedyś na przystCanku autobFusu:
- Umysł, wCie pan, mam w zasadzie empirdyczny,
Ale w jG7ednym nie mam z sobą konsensCusu:
Znam MariBolę. Pytam: - KochAasz? Mówi: - Kdocham,
Krótko mBówi, choć ma słCownik nie najmniFejszy...
A gdy wrCacam od Marioli i na sdocha-
czewskie G7city patrzę, to na dzień dzisiCejszy:

Nie mam jgasnościC w temacie MariFoli, F/E   
Nie mam jasngości - i dCość mnie to bFoli...
Jak ona mgówi: - Te, nCie rób mnie wiFoski,
To daje dHsus4owód iH7sus4ronii czy trC7oski?
Ona mi mgówi: - WyklCepuj mnie z chFaty  F/E   
Bo zapodgajesz zbCyt smętne klimFaty
A jak chcę odBejść - to wAyjść nie pozwdoli...
No nBie mam jasnFości w temC7acie MariFoli!

Jak ona mAówi: - Wiej ze mną do Tłduszcza!
To sBerio mówi,C czy podpFuszcza?
Jak mówi: - PA7orwij mnie choć do Kobdyłki!
Poważnie mGówi, czy dla zmCyłki
Ja do niej:- Czgemu do TłCuszcza, kochFanie?  F/E   
A ona dgo mnie: -C Ach, żesz ty kasztFanie,
Tępy modBelu, drAętwy apardacie! ...
no, niBe mam jasnFości w MariC7sus4oli temFacie!

Na wieczFornym niebie młCody księżyc zidewał
 I do dziBewczyn puszczał Coko od niechcFenia,
A ja rzFekłem: - Mój WertCerze z Sochaczdewa,
Ach, postG7aram się ukrócić twe cierpiCenia!
Gdy się wBypowiada płAeć tak zwana słdaba,
To jest tBylko - zapamiCętaj, mój kolFego
- To jest tFylko zwykłe bCabskie szaba-ddaba,
A ty bG7ierzesz to logicznie! - i dlatCego:

Nie masz jasngości wC temacie MariFoli, F/E   
W temacie Dziguby, MarzCeny, HalFiny,
Możesz ich tgeksty roztrzCąsać do wFoli
I nic nie Hsus4pojmiesz - w tym H7sus4nie ma twej C7winy.
Lecz oprócz zngaczeń jest słCów smak i dotFyk, F/E   
Zielone goczy i prCofil prześlFiczny,
I głos dziewczByny, ten głAos jak narkdotyk...
BI teraz słFuchaj, koC7sus4leżko lirFyczny:

Jak ona mAówi: - Wiej ze mną do Tłduszcza
To wiej, łap mBocnoC i nie pFuszczaj!
Pojmij, że w A7ustach jej słówko "Kobdyłka"
To Gotchłań zmysłów! - a nie zmCyłka!
Bowiem, ujmgując tę rzCecz jeszcze prFościej,  F/E   
A jest to tgemat sCercu memu blFiski:
Nie ma jasnBości w temAacie miłdości!
BNie ma jasnFości - C7sus4ale są przebłFyskiCis7!   

Lecz są przebgisłyskiCis, choć jasności Fisni ma,  Fis/E     
Mój ty ligisryczny, zwCisiewny przyjaciFiselu,    Fis/E     
Więc nie rób wioski i wyczuj ten klimat!
Ty aparacie, kasztanie, modelu,
Wyczuj ten klimat, bo z tobą wymięknę!
I niech to dojdzie do ciebie powoli:
Że życie włHaśnie dlatBego jest pdisiękne,
Że nH6ie ma jasFisności w teCis7sus4macie MariFisoli!

g C7 F g C7 F


Oceń to opracowanie
Kontrybucje:
Jan Chryczyk
Jan Chryczyk
anonim