Tribute / Hołd Tenacious D

Tłumaczenie utworu

 • Tłumaczenie utworu
  1 ocena

This is the greatest and best song in the world... Tribute.
To jest największa i najlepsza piosenka na świecie... Hołd.
Long time ago me and my brother Kyle here,
Dawno temu ja i mój brat Kyle,
we was hitchhikin' down a long and lonesome road.
Próbowaliśmy złapać autostopa na tej długiej i opuszczonej drodze.
All of a sudden, there shined a shiny demon... in the middle... of the road.
Nagle, zalśnił przed nami świecący demon... na środku... drogi.
And he said:
I powiedział:
"Play the best song in the world, or I'll eat your soul."
“Zagrajcie najlepszą piosenkę na świecie, albo pożrę wasze dusze”.


Well me and Kyle, we looked at each other,
Więc ja i Kyle, spojrzeliśmy na siebie,
and we each said... "Okay."
I równo powiedzieliśmy... “Okay”.


And we played the first thing that came to our heads,
I zagraliśmy pierwszą rzecz, która przyszła nam do głowy,
Just so happened to be,
Po prostu tak musiało być,
The Best Song in the World, it was The Best Song in the World.
Najlepsza Piosenka na Świecie, to była Najlepsza Piosenka na Świecie.
Look into my eyes and it's easy to see
Spójrz w moje oczy, to łatwo zrozumieć
One and one make two, two and one make three,
Jeden i jeden to dwa, dwa i jeden to trzy,
It was destiny.
To było przeznaczenie.
Once every hundred-thousand years or so,
Raz na tysiąc lat, lub więcej,
When the sun doth shine and the moon doth glow
Gdy słońce świeci, i księżyc błyszczy
And the grass doth grow...
A trawa rośnie...

Needless to say, the beast was stunned.
Nie trzeba mówić, że bestia była oszołomiona.
Whip-crack went his Whoopy tail,
Trzasnął głośno, jak biczem swoim ogonem,
And the beast was done.
I bestia była załatwiona.
He asked us: "Be you angels?"
Zapytał: “Być wy anioły?”
And we said, "Nay. We are but men."
A my powiedzieliśmy: „Nie. My jesteśmy, ale mężczyznami.”
Rock!
Ahhh, ahhh, ahhh-ah-ah,
Ohhh, whoah, ah-whoah-oh!

This is not The Greatest Song in the World, no.
To nie jest Największa Piosenka na Świecie, nie.
This is just a tribute.
To po prostu hołd.

Couldn't remember The Greatest Song in the World, no, no.
Nie mogliśmy spamiętać Największej Piosenki na Świecie, nie, nie.
This is a tribute, oh, to The Greatest Song in the World,
To jest hołd, dla Największej Piosenki na Świecie,
All right! It was The Greatest Song in the World,
Tak jest! To była Największa Piosenka na świecie,
All right! It was the best muthafuckin' song the greatest song in the world.
Tak jest! To była najlepsza pieprzona piosenka, największa piosenka na świecie.
And the peculiar thing is this my friends:
A najciekawsze jest to moi przyjaciele:
the song we sang on that fateful night it didn't actually sound
Piosenka, którą śpiewaliśmy tamtej brzemiennej w skutki nocy nie brzmiała właściwie
anything like this song.
W ogóle, jak ta piosenka.
This is just a tribute! You gotta believe it!
To po prostu hołd, musicie uwierzyć!
And I wish you were there! Just a matter of opinion.
I chciałbym żebyście tam byli! To sprawa gustów i opinii.
Ah, fuck! Good God, God lovin',
*****! Dobry Boże, boska miłości!
So surprised to find you can't stop it.
Takie zaskoczenie, gdy nie można przestać.
All right! All right!
Tak jest! Tak jest!


Oceń to opracowanie
Ocena czytelników: Doskonały 1 głos
Kontrybucje:
greencup
greencup
anonim
 • anonim
  zielonafilizanka
  Tak, myślę, że masz rację :)
  · Zgłoś · 14 lat temu
 • Dominik
  Myślę, że lepszym tłumaczniem dla "Nay. We are but men" było by "Nie. Jesteśmy jedynie ludźmi" Poza tym to kawał dobrej roboty!
  · Zgłoś · 14 lat temu